NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cultuur Historische Waardenkaart Limburg on line

24 juni 2005

Vanaf deze week is de grote schat van de Limburgse cultuurhistorie te raadplegen op de provinciale internetsite www.limburg.nl/cultuurhistorie. Gedeputeerde Odile Wolfs heeft deze site officieel geopend. Limburg hecht veel waarde aan haar cultuurhistorie. De Provincie heeft het initiatief genomen om de archeologische, bouwhistorische en de historische geografie te inventariseren en voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken.

Het resultaat van deze inventarisatie is de Cultuur Historische Waardenkaart Limburg (CHWK-Limburg). De inventarisatie gegevens van de Cultuur Historische Waardenkaart hebben een informatieve en signaleringsfunctie, en maken de informatie zichtbaar die momenteel voorhanden is over de Limburgse cultuurhistorie. Ze vormen de startdocumenten om te komen tot een integrale cultuurhistorische waardenkaart voor de provincie Limburg. De informatie draagt ertoe bij de cultuurhistorische dimensie te betrekken bij ruimtelijke, toeristische en culturele ontwikkelingen. Om de kwaliteit van de website te behouden wordt de CHWK-Limburg stelselmatig geactualiseerd. Hierdoor ontstaat op termijn een zo compleet mogelijke informatie- en gegevensbron.

De CHWK-Limburg bestaat uit drie onderwerpen:

  • archeologie,
  • bouwkunde,
  • historische geografie.
De gegevens over de archeologie zijn onderverdeeld in: archeologische monumenten, de Romeinse weg Via Belgica, de historische dorpskernen en de indicatieve archeologische waarden (IKAW): de verwachting van archeologische vondsten. De bouwkundige gegevens gaan over rijksmonumenten, beschermde dorpsgezichten, karakteristieke bebouwing van kapellen, kruizen en beelden. Het onderwerp historische geografie bevat informatie over kleine landschappelijke elementen, oude wegentracé's, waterlopen, groeves, hoogstambomen, oude akkers, houtwallen.

Uiteindelijk moet de provinciale site bijdragen aan het promoten van het Limburgs Historisch Erfgoed in de provincie Limburg. Makkelijk toegankelijk op een publieksvriendelijke en laagdrempelige manier.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet