NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer kritisch over foerageergebieden, vos op vrijstellingslijst

24 juni 2005

De vaste kamercommissie LNV is kritisch over de vaststelling van foerageergebieden. Zo vraagt het CDA zich af of er wel voldoende hard wordt gewerkt aan de vrijwilligheid van de vaststelling en of er wel voldoende ruimte is voor maatwerk, zo bleek afgelopen woensdag tijdens een algemeen overleg over de Flora- en Faunawet. De PvdA vindt het juist jammer dat de deadline van 1 juni niet wordt gehaald en zou wellicht die vrijwilligheid wel los willen laten als dat de uitvoering in de weg staat.

Geen optie
Landbouwminister Veerman probeerde de Kamer gerust te stellen. Volgens hem gaat het goed met de vaststelling van de foerageergebieden: per 15 juli is het grootste deel op basis van vrijwilligheid begrensd, zodat er éénjarige overeenkomsten gesloten kunnen worden. Het loslaten van vrijwilligheid is volgens hem geen optie aangezien hij gebonden is aan de motie die dit juist eist. Hij stelt op verzoek de kamerleden hen een brief in het vooruitzicht met de stand van zaken over de foerageergebieden.

Uitruilen
Hij bevestigde verder zijn standpunt over het uitruilen van hectares tussen provincies. Wat Veerman betreft is dat in beperkte mate mogelijk, maar provincies die hectares weggeven zijn dan zelf verantwoordelijk voor het betalen van schade. In reactie op vragen naar de financiële gevolgen zei de CDA-bewindsman dat hij maximaal 10 miljoen euro per jaar heeft voor het beheer van de foerageergebieden en 4 miljoen euro voor schade. Dit zijn harde grenzen, zo liet hij de Kamer nog eens weten.

Faunafonds
Aan de onzekerheid over het eigen risico bij schade door fauna maakt Veerman snel korte metten. Hij houdt vast aan zijn eerdere toezegging dat dit voor de betrokken ondernemers 250 euro per jaar zal zijn en dus niet per schadegeval wordt berekend. Hij bevestigt dit nog in een brief aan het Faunafonds.

Vos
Veerman “heeft het gehad” met de discussie over de vos, en zal met tegenzin, onder druk van een meerderheid in de Tweede Kamer, dit beest op de landelijke vrijstellingslijst laten plaatsen. De commissieleden van de PvdA en de SP heeft hij toegezegd dat er nog een evaluatie komt over het nut hiervan en dat hij overweegt de vos in de werp- en zoogperiode te vrijwaren. Zoals dat ook voor andere dieren op de vrijstellingslijst geldt, wordt aan het jagen de conditie verbonden dat er schade moet zijn of dreigen.

Reikwijdte vrijstelling en jacht in natuurgebieden
De betrokken partijen bij het beleidskader faunabeheer krijgen van de minister nog eenmaal de mogelijkheid om tot consensus te komen over twee punten: de reikwijdte van de landelijke vrijstelling en de manier waarop jagers en natuurbeheerders gezamenlijk om zullen gaan met het schrappen van het jachtverbod in natuurgebieden. Hiertoe is een overleg gepland op 5 juni. Als de partijen er dan niet uitkomen, zal Veerman zijn verantwoordelijkheid nemen door zelf de knopen door te hakken. Dat voor de vrijstelling het grondgebruik centraal moet staan en dat uitvoering niet op perceelniveau moet gaan plaats vinden staat wel al vast.

bron: IPO  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet