NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Sleepdoek: milieubelasting en kosten voor teler lager

23 juni 2005

In 2004 is de sleepdoek op initiatief van het project ‚Schoon Water™ voor het eerst in Nederland in de praktijk toegepast. De sleepdoek is een nieuw spuitsysteem waarbij zowel de teler als het milieu gebaat is. In 2004 hebben verschillende deelnemers van het project ‚Schoon Water™ met de sleepdoek gewerkt. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. Door het gebruik van de sleepdoek in de aardappelteelt is de milieubelasting van het grondwater met 22% gedaald. In de suikerbietenteelt was dit zelfs 92%. In opdracht van het Masterplan Phytophthora maakt CLM in 2005 een gebiedsvergelijking tussen telers met en zonder sleepdoek in relatie tot phy- tophthorabestrijding.

De sleepdoek (Släpduk) is in Zweden ontwikkeld. Het is een nieuw spuitsysteem waarbij het plastic doek over de planten sleept zodat het gewas wordt opengetrokken. De afstand tussen spuitdoppen en gewas is kort en gelijkmatig. Hierdoor wordt het bestrijdingsmiddel gelijkmatiger over het gewas verdeeld en gaat er minder middel verloren door drift (verwaaien van het middel). Uit proeven in Zweden en Nederland blijkt dat het driftpercentage afneemt met 72 tot 99%. Daarnaast kan wellicht ook de dosering sterk ver- laagd worden. Dit wordt dit seizoen elders onderzocht.

Het project ‚Schoon Water Œ Brabantse telers laten zien dat ™t kan™ is in 2001 gestart en is onderdeel van Schoon Water voor Brabant. Schoon Water voor Brabant is bedoeld om het gebruik van chemische on- kruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De actie is een initiatief van Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en Overlegplatform Duinboeren. Het project loopt in 6 zeer kwetsbare grondwaterwinningsgebieden in Noord- Brabant (Waalwijk, Helvoirt, Nuland, Macharen, Vessem en Budel).

In 2004 is de sleepdoek in het kader van dit project voor het eerst in Nederland gebruikt. De resultaten zijn veelbelovend. In enkele teelten is de milieubelasting van gewasbescherming mét (2004) en zonder gebruik van de sleepdoek (2001Œ2003) met elkaar vergeleken. In de aardappelen is de milieubelasting met 22% gedaald, bij de suikerbieten was dit zelfs 92%. Ook de milieubelasting van het waterleven is gedaald binnen het project ‚Schoon Water™. In de aardappelen is met gebruik van de sleepdoek een reductie van 87% behaald. Voor de suikerbieten was dit 59%.

Door gebruik van de sleepdoek kan de dosering van probleemstoffen (bijv. ethofumesaat) verlaagd wor- den. Bovendien wordt binnen het project ‚Schoon Water™ het gebruik van minder belastende middelen ge- stimuleerd. Ook hieraan is een groot deel van de reductie te danken. Deelnemers die niet over het sleep- doek beschikken, hebben door gebruik van andere middelen ook een aanzienlijke reductie van de milieube- lasting behaald.

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is verdere praktijkontwikkeling nodig om de werking van de sleep- doek op andere grondsoorten en gewassen, in verschillende jaren en bij verschillende ziekte-, onkruid- en plagendruk, te onderzoeken. Zo maakt CLM in 2005, in opdracht van het Masterplan Phytophthora, een gebiedsvergelijking tussen telers met en zonder sleepdoek in relatie tot phytophthorabestrijding. Door dit type praktijkgericht onderzoek kan deze innovatie zich ontwikkelen tot een belangrijke troef voor de land- bouw om te voldoen aan de milieunormen vanuit het beleid en de Kaderrichtlijn Water.

__________________________________

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs Bosker van CLM te Culemborg (0345-470758) of Jeroen Kloos (070-3382778/Ben Kimmann (070-3708207) van het Masterplan Phytophthora.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet