NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

VROM publiceert nieuwe handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu

22 juni 2005

Inspecteur-Generaal Gerard Wolters van de VROM-Inspectie heeft alle gemeenten en provincies de handreiking 'Ruimtelijke Ordening en Milieu voor ruimtelijke plannen' toegestuurd. Deze handreiking is de opvolger van de 'Inspectiewijzer Bestemmingsplannen'. Het is een hulpmiddel om onderdelen van het milieubeleid die ruimtelijk van belang zijn, 'door te vertalen' in ruimtelijke plannen en dan vooral in bestemmingplannen.

De handreiking is niet alleen een geactualiseerde versie van de vroegere 'Inspectiewijzer Bestemmingsplannen', maar is ook breder opgezet dan de inspectiewijzer. Er is meer concrete en nieuwe - ook technische - informatie opgenomen over onderwerpen zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit, watertoets, vogel- en habitatrichtlijn en jurisprudentie. De onderwerpen zijn veelomvattend en in de praktijk blijkt dat planontwikkelaars niet altijd het hele terrein kunnen overzien. Regelmatig worden er 'missers' gemaakt, zoals woningbouwplannen op risicovolle of ongezonde locaties of in kwetsbare gebieden. De handreiking moet dit soort 'missers' helpen voorkomen. Daarbij past de handreiking in de nieuwe sturingsfilosofie van het Rijk, die meer verantwoordelijkheden legt bij decentrale overheden en tegelijkertijd de daarvoor benodigde kennis en informatie aanreikt. 
De handreiking is bedoeld voor alle instanties die betrokken zijn bij het opstellen, toetsen en handhaven van ruimtelijke plannen. Primair zijn dat dus gemeenten (en hun adviseurs) en provincies, maar daarnaast ook rijksdiensten, waterschappen, milieu-organisaties, opleidingsinstituten, Kamers van Koophandel en woningcorporaties. Het uiteindelijk doel is, dat met de kennis en informatie uit de handreiking ruimtelijke plannen - naast de milieuwetgeving - een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van milieudoelen. 

Download handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu voor ruimtelijke plannen: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=4213


( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=20879 )

 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet