NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkoord over afronding ecologische verbindingszones

14 juni 2005

Provincies en rijk hebben overeenstemming bereikt over de wijze waarop de financiering van de ecologische verbindingszones afgerond wordt. Het kabinet heeft in de Agenda Vitaal Platteland bepaald dat het rijk stopt met het aangaan van nieuwe verplichtingen voor de ecologische verbindingszones. In onderling overleg is nu vastgelegd hoe dit proces wordt afgerond.

Provincies ingenomen
In totaal was er door de provincies bijna 20.000 hectare aan ecologische verbindingszones gepland, waarvan er inmiddels ruim 4000 hectare is gerealiseerd. Van de resterende 15.000 hectare is nu bepaald dat ongeveer 6000 hectare nog met rijksfinanciering tot stand komt en 7000 hectare met provinciale financiering. Ruim 2200 hectare van het voorgenomen areaal komt door de wijziging van het rijksbeleid te vervallen. Dit is de uitkomst van het overleg afgelopen maandag met minister Veerman van LNV. De provincies zijn ingenomen met dit resultaat.

ILG
In het overleg is vastgesteld dat de contracten tussen de twaalf provincies en de minister van LNV over de inrichting van het landelijk gebied in de periode 2005-2006 nu bijna allemaal zijn getekend. In het overleg werd van IPO-zijde kritiek geuit op het moeizame karakter van het overleg ter voorbereiding op de contractvorming. Omdat het van belang is daaruit lessen te trekken voor de ‘grote’ ILG-contracten 2007-2013 die in 2006 tot stand moeten komen, is de afspraak gemaakt voor een bestuurlijke werkconferentie met de minister van LNV en gedeputeerden in september.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet