NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Projectontwikkelaars zetten zich in voor verbetering landschap

9 juni 2005

NEPROM-voorzitter Dietmar Werner heeft vandaag het Landschapsmanifest aangeboden aan het ministerie van landbouw. Het manifest moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het landschap en een betere toegankelijkheid van het landelijk gebied. Het Landschapsmanifest is een initiatief van onder andere Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Natuur- en Milieu, Vogelbescherming Nederland en de NEPROM.

Werner benadrukte bij de ondertekening dat verbetering van de kwaliteit van het landschap groot maatschappelijk én economisch belang heeft. 'Een verdere ontwikkeling van landschappen tot hoogwaardige open gebieden is van groot belang voor de Deltametropool. In de internationale concurrentiestrijd tussen stedelijke agglomeraties zijn de uitgestrekte, hoogwaardige groengebieden, rijk aan water, en met een hoge culturele waarde unieke 'selling points'. Volgens Werner past het ondertekenen van het Landschapsmanifest bij de andere positie die projectontwikkelaars in de afgelopen jaren bij de ontwikkeling van het landschap hebben verworven. "Maatschappelijke organisaties en ontwikkelaars vinden elkaar steeds vaker in gezamenlijke visies over de optimale invulling van het landschap. Door gebruik te maken van de opbrengsten van woningen en andere functies kan er geďnvesteerd worden in behoud en verbetering van het landschap. Het is dan ook niet verrassend dat juist projectontwikkelaars het Landschapmanifest ondertekenen." Werner waarschuwt er wel voor dat de extra aandacht voor het landschap niet mag betekenen dat het landschap op slot gaat: "De NEPROM kiest voor een strategie waarbij verbetering van het landschap ruimte laat voor zorgvuldig ingepast wonen, dat tevens gericht op het versterken van de landschappelijke kwaliteiten."

De NEPROM-voorzitter maakte van de situatie gebruik om nog eens aandacht te vragen voor de zeer grote problemen rondom de regelgeving op het terrein van de Luchtkwaliteit. Hij wees er op dat het Besluit-Luchtkwaliteit er toe leidt dat op dit moment de steden op slot gaan en dat bouwen in de weilanden wordt aangemoedigd. "Dat staat dus haaks op het ruimtelijk beleid van het Rijk en op hetgeen wij beogen met het Landschapsmanifest." De NEPROM is in 1974 opgericht en heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en projectontwikkelingsmaatschappijen bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. Er zijn 65 ondernemingen aangesloten bij de Neprom waaronder nagenoeg alle grote ontwikkelaars. De leden van de Neprom realiseren gezamenlijk bijna 50% van de nieuwe woningen in ons land, 65% van de metrage nieuwgebouwde kantoorruimte en rond de 75% van de metrage in nieuwe winkelcentra.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet