NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zoeken naar maximale recreatie binnen natuurregels

8 juni 2005

Provincie en gemeente Nijefurd verkennen spanningsveld tussen buitendijkse recreatie en milieuregelgeving/natuurregelgeving De provincie Fryslân en de gemeente Nijefurd gaan van start met een experimenteel pilotproject gebiedsgericht beleid, gericht op de buitendijkse verblijfsrecreatie aan de IJsselmeerkust in het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland. Onder leiding van de provincie wordt bekeken welke ontwikkelingskansen er zijn voor de recreatieve verblijfscomplexen in de gemeente Nijefurd met in achtneming van de regelgeving op het gebied van natuur , milieu en waterhuishouding.

Concreet gaat het om de recreatieve verblijfscomplexen It Soal te Workum, de camping Schuilenburg annex Badpaviljoen te Hindeloopen en de binnendijkse camping Hindeloopen. De regelgeving kan soms knellend zijn voor investeringsplannen van toeristische ondernemingen. Het doel van de pilot is de grenzen van de regelgeving op te zoeken. Daarbij wordt nadrukkelijk niet afgedongen op de bescherming van onder meer de Ecologische HoofdStructuur (EHS) en de regelgeving op het gebied van natuur en waterhuishouding. Provincie, gemeente en bedrijven streven naar een situatie, waarbij zowel toeristische bedrijvigheid als natuur en milieu erop vooruit gaan.

Tot het uitvoeren van deze pilot is besloten tijdens een bestuurlijk overleg op 1 november 2004, tussen de minister van LNV, de staatssecretaris van EZ en het IPO. De resultaten van de pilots zullen ook weer onderwerp zijn van bestuurlijk overleg en zullen worden gebruikt voor het optimaal combineren van toeristische bedrijvigheid en natuurbescherming.

Zes provincies: Drenthe, Fryslân, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht, zijn gestart met pilots gebiedsgericht beleid. De provincies verwachten eind ditdit jaar zo ver met de pilots te zijn dat zicht wordt gekregen op veelbelovende manieren om de spanning tussen regelgeving en toeristische bedrijvigheid aan te pakken. Zij zullen zo rapporteren dat de minister van LNV zoveel mogelijk van de pilots kan profiteren voor een beleidskader voor een saldobenadering EHS. Dit is een benadering waarbij ontwikkelingen in de EHS worden toegestaan, mits hiervoor elders wordt gecompenseerd.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet