NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tien procent monder provinciale milieuregels mogelijk

7 Juni 2005

De provincie Zuid-Holland heeft onderzoek laten doen naar de slagvaardigheid van de provinciale milieuregels. Er is vooral gekeken naar mogelijkheden om het aantal regels te verminderen en de administratieve lasten terug te dringen.

Conclusie is, dat het aantal provinciale milieuregels in Zuid-Holland kan worden verminderd. Echter in beperkte mate, omdat ze grotendeels een noodzakelijke invulling of uitwerking zijn van rijksregelgeving. Ook blijken de meeste provinciale milieuregels zelf geen administratieve lasten teweeg te brengen. De grootste winst moet dan ook worden gehaald op rijksniveau. Daaraan wordt al gewerkt via onder meer het project Modernisering VROM-regelgeving.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door een extern adviesbureau, had betrekking op 50 provinciale milieuregelingen (verordeningen en beleidsnota's). Dat aantal kan worden teruggebracht tot 40, door intrekking of samenvoeging. Verder moeten 15 regelingen worden gewijzigd. Ook is aanbevolen nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de administratieve lasten terug te dringen, die het gevolg zijn van onder andere de beleidsnota's over slootdempingen met houtachtige materialen, en de nog vast te stellen beleidsnota over brijnlozingen (Brijnlozingen komen vooral voor bij de glastuinbouw). Een andere aanbeveling is, om organisatorische maatregelen te nemen. Te denken valt aan het instellen van één loket voor alle aanvragen, liefst in combinatie met een groter gebruik van ICT, het elektronisch indienen van aanvragen en het elektronisch beschikbaar stellen van regelingen. Gedeputeerde Staten hebben de conclusies en aanbevelingen uit het rapport grotendeels overgenomen en uitgewerkt in het "Uitvoeringsprogramma Herijking provinciale milieuregelgeving".

Niet alleen de regelgeving op het gebied van milieu wordt onder de loep genomen. Het toetsen van alle provinciale regels is onderdeel van het Collegewerkprogramma; het programma waarin de doelstellingen van dit college zijn vastgelegd. Het moet leiden tot afschaffing, vereenvoudiging en stroomlijning van provinciale regels. Zo wordt momenteel ook de Nulmeting Administratieve Lasten Provincie Zuid-Holland afgerond. Deze nulmeting heeft betrekking op alle beleidsvelden.

Ze maakt onderdeel uit van een interprovinciaal onderzoek in het kader van het programma Andere Overheid naar de Administratieve Lasten van Provincies. Ook uit een eerste rapport van dit onderzoek blijkt, dat de administratieve lasten van de provincies voor meer dan 90% zijn toe te rekenen aan rijksregelgeving die de provincies uitvoeren. De rapportage over de nulmeting bij Zuid-Holland zal na het zomerreces klaar zijn. Dan zijn er ook voorstellen voor het vervolgtraject. Op basis daarvan kunnen nog in 2005 voorstellen worden ontwikkeld voor deregulering op alle beleidsterreinen. Uit deze nulmeting zal ook blijken, hoeveel de pogingen tot het verminderen van regels tot dusver hebben opgeleverd.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet