NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Faunafonds wijzigt beleidsregels

3 juni 2005

Het Faunafonds heeft per 1 juni 2005 zijn beleidsregels gewijzigd. Aanleiding voor deze wijziging is enerzijds de totstandkoming van het Beleidskader Faunabeheer en anderzijds de aanbevelingen van de Commissie Huys.

In het Beleidskader Faunabeheer, waar wordt voorzien in de opvang van overwinterende kolganzen, grauwe ganzen en smienten in aangewezen foerageergebieden, is bepaald dat binnen de foerageergebieden de genoemde ganzen en smienten ongestoord kunnen foerageren. Buiten de foerageergebieden moeten de ganzen worden verjaagd. Op ingezaaide graslanden, akkerbouwpercelen en percelen waarop vollegrondsgroenten worden geteeld moeten grondgebruikers visuele en akoestische afweermiddelen plaatsen om de kolganzen, grauwe ganzen en smienten van de percelen te weren. Bovendien moet, om voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking te komen, een ontheffing worden aangevraagd om de overwinterende kolganzen, grauwe ganzen en smienten van zonsopkomst tot 12.00 met het geweer te doden. Op percelen met overjarig grasland gelegen buiten de foerageergebieden moet, ook een ontheffing aangevraagd worden en dient in de periode na 12.00 uur verjaging door menselijke aanwezigheid en met behulp van één of meer honden of een vogelafweerpistool plaats te vinden.

Een wijziging die is ingevoerd naar aanleiding van de Commissie Huys is de verhoging van het eigen risico naar EUR 250,00. Het eigen risico wordt gesteld op 5% van de getaxeerde schade met een minimum van EUR 250,00 per geval. Hiermee wordt het eigen risico gelijk gesteld met belangrijke schade zoals vastgesteld door de Minister van LNV. Indien de schade is aangericht door beschermde dieren die niet verjaagd mogen of hoeven worden, zoals dassen, zangvogels, bergeenden geldt een uitzondering. Tegemoetkomingen die lager zijn dan EUR 50,00 worden niet uitgekeerd.

Bij de beoordeling van de verzoekschriften vormen de beleidsregels de leidraad. Het is daarom goed dat grondgebruikers, voordat zij een verzoekschrift indienen, kennis nemen van de beleidsregels, zodat zij weten waar hun verzoek aan getoetst wordt. Het komt bijvoorbeeld nog regelmatig voor dat verzoekschriften niet binnen 7 werkdagen nadat de schade is geconstateerd bij het Faunafonds worden ingediend. Te laat ingediende verzoekschriften worden door het Faunafonds afgewezen. De gewijzigde beleidsregels zijn na te lezen op de website van het Faunafonds: www.Faunafonds.nl  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet