NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland krijgt 2,3 mln extra voor landelijk gebied

3 juni 2005

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de provincie Flevoland een extra 2,3 miljoen euro toegekend ten behoeve van de inrichting van het landelijk gebied (ILG). Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde 5,4 miljoen van het Rijk. Dit geld komt beschikbaar in het kader van de eerste ILG- overeenkomst tussen het rijk en provincie Flevoland voor de jaren 2005-2006, die vorige week is getekend door minister Veerman en gedeputeerde de Raad.

Het extra budget zal worden gebruikt voor het afronden van projecten op Schokland, zoals het herstel van terp Oud-Emmeloord en het renoveren van fiets- en wandelpaden. Dankzij de extra bijdrage kan tevens een impuls gegeven worden aan het herinrichten van het overgangsgebied tussen Almere en de Oostvaardersplassen, het realiseren van een natuurbelevingscentrum bij Almere en het aanleggen van een fietspad rond de Lepelaarsplassen. In juli 2004 heeft de provincie het ministerie van LNV aangesproken op de noodzaak van extra geld voor genoemde projecten. In eerste instantie was voor het landelijk gebied van Flevoland slechts 5,4 miljoen euro beschikbaar. LNV gaf maandenlang te kennen geen extra geld voor Flevoland ter beschikking te hebben. Dankzij inspanningen van met name gedeputeerde Wubbo De Raad kan Flevoland voor de periode 2005-2006 nu rekenen op een toename van het rijksbudget met 40%.

Met de ondertekening van de eerste meerjarige ILG-overeenkomst tussen rijk en provincie Flevoland voor de jaren 2005-2006 is de eerste stap gezet naar een nieuwe werkwijze in het landelijk gebied. Vanaf 2007 is de nieuwe ILG-wet van kracht, die betekent dat het Rijk voor een periode van vijf of zeven jaar een convenant afsluit met elke afzonderlijke provincie over de beschikbare middelen en de te bereiken doelen. Provincies krijgen een belangrijke rol als regisseur bij de uitvoering van regionale plannen als het gaat om natuur, recreatie, landbouw en milieu.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet