NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer ruimte voor veehouderij in reconstructiegebieden

1 juni 2005

De impasse over de Wet ammoniak en veehouderij en reconstructie is doorbroken. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Geel en minister Veerman aan de Tweede Kamer.

De impasse over de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en reconstructie is doorbroken. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Geel (Milieu) en minister Veerman (Landbouw) aan de Tweede Kamer. Hiermee komt duidelijkheid voor veehouders en natuurbeschermers over de begrenzing van kwetsbare natuur onder de Wet ammoniak en veehouderij (de Wav).

Door de voorgestelde aanpassingen van de Wav worden de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen verruimd. IPO, VNG en LTO/ZLTO ondersteunen het voorstel van de staatssecretaris van Milieu. Van Geel komt op korte termijn met een wetsvoorstel tot de wijziging van de Wav.

Duidelijkheid
Met de brief aan de Kamer willen Van Geel en Veerman duidelijkheid geven over wat er op korte termijn op het gebied van ammoniak en stank gaat gebeuren. Dit naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over de nieuwe Meststoffenwet van 23 mei. Hier hebben diverse fracties laten weten zich zorgen te maken over de extra belasting van de nieuwe mestregelgeving voor de agrarische sector. Van Geel en Veerman beseffen dat er veel gevraagd wordt van de landbouwsector als gevolg van de Meststoffenwet. In de brief aan de Kamer wordt dan ook nadrukkelijk aangegeven dat er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bedrijven blijven.

Vrije handel dierrechten
Naast de aanpassing van de Wav wordt voorgesteld de vrije handel van dierrechten uit te stellen tot 2008, twee jaar na inwerking treden van de Meststoffenwet. Via de vrije handel van dierrechten kunnen veehouderijen in een concentratiegebied ook dierrechten aankopen buiten dat gebied. Een amendement van een aantal fracties om de handel nu al open te stellen, stuit op veel verzet bij een aantal reconstructiegebieden. Daarom is via de Nota van wet tot wijziging (Zie brief minister Veerman van vrijdag 27 mei 2005, Nota van wet tot wijziging van de Meststoffenwet en de intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij) een overgangsperiode voorgesteld.
Dit uitstel, dat gevraagd wordt door de reconstructieprovincies, biedt provincies en gemeenten voldoende tijd om de negatieve gevolgen van de openstelling van de reconstructiegebieden in hun plannen op te vangen.

Download de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 31 mei 2005
Hier vindt u  de brief van minister Veerman van 27 mei 2005

Meer informatie:

 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet