NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

knelpunt verblijfsrecreatie en natuur in de Maasduinen naar oplossing

3 mei 2005

Gedeputeerde Staten is onder de indruk van het werk dat de commissie 'Pilot gebiedenbeleid verblijfsrecreatie en natuur in de Maasduinen' de afgelopen maanden heeft verricht. De commissie is in juni 2004 geÔnstalleerd en is onder voorzitterschap van oud burgemeester Hans Lurvink van Geleen aan de slag gegaan met de opdracht om mogelijke oplossingen te zoeken voor het al jaren slepende knelpunt tussen vanuit kwaliteitsverbetering gevraagde uitbreidingsruimte van toeristisch recreatieve bedrijven en andere belangen zoals natuurontwikkeling en waterhuishouding. De commissie heeft haar aanbevelingen gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd bij een selectie van bedrijven uit het pilotgebied. Vandaag overhandigde de commissie het rapport aan Gedeputeerde Staten. Het College prijst de leden van de commissie voor de pragmatische wijze waarop zij met deze opdracht in de regio te werk zijn gegaan en zal de aanbevelingen van de commissie met daadkracht ter hand nemen.

De commissie bestond naast de voorzitter uit een vertegenwoordiger van de natuur en milieuorganisaties en een vertegenwoordiger vanuit de toeristisch recreatieve sector. Dat waren respectievelijk Hens Borkent, bestuurslid van de Milieufederatie Limburg en Jan van Schaik, afgevaardigde door de RECRON. De status van het rapport is een onafhankelijk advies aan het Provinciaal Bestuur over hoe het eerder genoemde knelpunt tot een oplossing kan komen.

In een eerste reactie geeft het College van Gedeputeerde Staten aan dat de grootste uitdaging lijkt te liggen in de verplaatsing van een bedrijf uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de uitbreiding van een ander bedrijf in de Ecologische Hoofdstructuur. De Provincie gaat hiermee aan de slag en zal op korte termijn laten weten of de voorstellen realiseerbaar zijn. Daarbij maakt de Provincie gebruik van de uitkomst van een studie naar alternatieve financieringsmogelijkheden van uitplaatsing van recreatiebedrijven uit de EHS, die op dit moment in opdracht van het ministerie van LNV wordt uitgevoerd. De Provincie Limburg is nauw bij dit onderzoek betrokken.

Gedeputeerde Staten zal op basis van het rapport zo snel mogelijk met een voorstel komen voor vervolgstappen en dit agenderen voor Provinciale Staten. In dat voorstel zal ook nader worden ingegaan op de kansen en uitdagingen voor de regio en mogelijke risico's en knelpunten die binnen het traject aan de orde kunnen komen. Met name daar waar het gaat om Europese en landelijke wetgeving en financieringsconstructies.

Het rapport is daarnaast een belangrijke bouwsteen om te komen tot een zogenaamde saldobenadering in de EHS binnen de reconstructieregio Maasduinen. Gedeputeerde Martin Eurlings heeft bij minister Veerman van LNV en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken het project Maasduinen aangemeld als officiŽle pilot om ervaring op te doen met nieuwe beleidsinstrumenten uit de recentelijk door de Tweede Kamer vastgestelde Nota Ruimte. Daarbij gaat het met name om de EHS saldobenadering waarbij op gebiedsniveau gewerkt wordt aan het oplossen van knelpunten tussen de Ecologische Hoofdstructuur en andere activiteiten alsmede het versterken van de EHS op gebiedsniveau.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet