NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tussenstand pilots gebiedsgericht beleid

4 mei 2005

Zes provincies: Drenthe, Fryslân, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht zijn gestart met pilots gebiedsgericht beleid. De provincie Flevoland zal binnenkort een plan presenteren. Dit blijkt uit een brief die het IPO naar de minister van LNV en naar de staatssecretaris van EZ heeft gestuurd.

Met de pilots gebiedsgericht beleid experimenteren de provincies hoe maximaal ruimte kan worden geboden aan toeristische en recreatieve bedrijven, met in acht neming van de regelgeving op het gebied van natuur en milieu. Deze regelgeving kan soms knellend zijn voor toeristische ondernemingen. Het doel van de pilots is de grenzen van de regelgeving op te zoeken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling af te dingen op de bescherming van de Ecologische HoofdStructuur, de EHS. Er wordt gestreefd naar win-win sitiuaties, waarbij zowel toeristische bedrijvigheid als natuur en milieu erop vooruit gaan.

Tot het uitvoeren van deze pilots is besloten tijdens een bestuurlijk overleg op 1 november 2004, tussen de minister van LNV, de staatssecretaris van EZ en het IPO. De resultaten van de pilots zullen ook weer onderwerp zijn van bestuurlijk overleg en zullen worden gebruikt voor het optimaal combineren van toeristische bedrijvigheid en natuurbescherming.

De provincies verwachten eind zomer/begin herfst van dit jaar zo ver met de pilots te zijn dat zicht wordt gekregen op veelbelovende manieren om de spanning tussen regelgeving en toeristische bedrijvigheid aan te pakken. Zij zullen zo rapporteren dat de minister van LNV zoveel mogelijk van de pilots kan profiteren voor een beleidskader voor een saldobenadering EHS. Dit is een benadering waarbij ontwikkelingen in de EHS worden toegestaan, mits hiervoor elders wordt gecompenseerd. U kunt de brief op de website www.ipo.nl lezen.

bron: IPO  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet