NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mineralen probleem voor toekomst bollensector, bestrijdingsmiddelen niet

11 mei 2005

De toekomstige normen voor stikstof en fosfaat zijn niet haalbaar voor de bollensector. De milieuproblemen door bestrijdingsmiddelen lijken daarentegen technisch wel oplosbaar. Be- lemmerende factor is echter dat bestrijdingsmiddelen een goedkope verzekering vormen te- gen grote financiële risico™s. Dit concluderen het CE en CLM in twee rapporten die zijn ge- schreven in opdracht van de stuurgroep Technology Assessment. De stuurgroep Technology Assessment is een onafhankelijk adviesorgaan van de minister van LNV.

De bollensector is de agrarische sector met het hoogste bestrijdingsmiddelengebruik per hectare. In 2003 lag het gemiddelde gebruik in de sector op 75 kg werkzame stof per hectare. Toch zijn de mi- lieuproblemen ten gevolge van gewasbescherming in de Nederlandse bollensector naar verwachting op te lossen zonder ingrijpende systeeminnovatie. Dit vereist echter veel aandacht op korte en mid- dellange termijn voor technische verbeteringen op dit vlak. Dit roept de vraag op hoe alle telers kunnen worden bewogen alle beschikbare maatregelen in te zetten. Veel telers zien bestrijdings- middelengebruik namelijk als een goede mogelijkheid om teeltrisico™s te beperken.

Moeilijker liggen de toekomstige normen voor stikstof en fosfaat. Deze normen lijken voor de meeste bollentelers onhaalbaar. Het is noodzakelijk een lange-termijn-strategie uit te zetten hoe deze problemen kunnen worden aangepakt. Mogelijk kan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve teeltsystemen hier een oplossing bieden.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit onderzoek van de adviesbureaus CE en CLM. CE heeft par- tijen uit en rond de bollenteelt geïnterviewd. Centrale vraag in deze interviews was hoe men tegen de bollenteelt aankijkt en hoe men de perspectieven van de bollensector ziet. Vervolgens heeft CLM Onderzoek en Advies BV een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de technische mo- gelijkheden om de milieu-impact van de sector te verbeteren op korte en lange termijn. Hierbij is gekeken hoe deze verbeteringen zich verhouden tot huidige en toekomstige normen.

De resultaten van beide studies zijn op dinsdag 11 mei gepresenteerd en bediscussieerd met betrok- ken partijen. Mede op basis van deze discussie en de twee rapporten komt de stuurgroep binnenkort met een advies aan minister Veerman over de toekomst van de bollensector.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet