NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrechts Landschap geeft Amersfoort meer natuur dankzij Nationale Postcode Loterij

31 januari 2005

Het Utrechts Landschap draagt EUR 3,4 miljoen bij aan de ontwikkeling van natuur in en rond Amersfoort. De Nationale Postcode Loterij heeft dit bedrag ter beschikking gesteld aan het project 'Venster op de Vallei'. De Postcode Loterij zet zich in voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, het landelijke netwerk van natuurgebieden, door natuurontwikkelingsprojecten te ondersteunen.
Het project 'Venster op de Vallei' bestaat uit drie samenhangende onderdelen: Heerlijkheid Stoutenburg, het natuurontwikkelingsgebied Bloeidaal en de ecologische verbindingszone langs het Valleikanaal, dwars door de stad Amersfoort (zie overzichtskaart). Het project sluit naadloos aan op de visie 'Venster op de Vallei' die Het Utrechts Landschap in 2000 presenteerde.

Toelichting bij de projecten
Bij Stoutenburg zal het geld worden ingezet voor aankoop van agrarische gronden die worden omgevormd in natuurgebied. Een deel van het geld gaat naar inrichtingsmaatregelen als aanplant van bos, aanleg van wandelpaden en herstel van een natuurlijk beekloopje. Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kan Het Utrechts Landschap een belangrijke stap zetten naar herstel van de historische Heerlijkheid Stoutenburg.

In Bloeidaal wordt een bijdrage geleverd aan de aankoop van 27 hectare landbouwgrond. Samen met een brede groenzone langs het bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef en het waterwingebied van Hydron, ontstaat hierdoor aan de stadsrand van Amersfoort in het beekdal van de Barneveldse Beek een nieuw natuurgebied van 40 hectare. Dit natuurgebied zal door Het Utrechts Landschap beheerd worden. In Bloeidaal komen nieuwe wandel- en fietspaden.

Langs het Valleikanaal komt een ecologische verbindingszone om de beken in de Gelderse Vallei te verbinden met de Eem. Het kanaal krijgt natuurlijke oevers en er komen 'stapstenen' in de vorm van poelen en nevengeulen. Het plan voorziet in de aanleg van voetpaden, fietspaden, zitbanken en bruggetjes. De natuurzone loopt langs woonwijken, scholen en verzorgingshuizen, waardoor de natuur doordringt tot de directe woonomgeving van vele Amersfoorters.

Samenwerking
Bij alle projecten wordt samengewerkt met Provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, gemeente Leusden en Waterschap Vallei & Eem. Deze partijen dragen ook financieel bij aan de projecten, evenals het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Door de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is de financiering van de drie projecten nu rond en kan op korte termijn met de uitvoering worden begonnen.

Venster op de Vallei
In 2000 presenteerde Het Utrechts Landschap de visie 'Venster op de Vallei'. Deze visie pleit voor behoud van het landelijke karakter van het gedeelte van de Gelderse Vallei tussen Leusden, Amersfoort en Hoevelaken. Niet alleen vanwege de goede uitgangssituatie voor natuur, maar ook om ruimte te reserveren voor waterberging en mogelijkheden te bieden aan recreatie vlakbij de stad. De beken spelen in de visie een belangrijke rol: ze zijn de verbindingswegen voor de natuur dwars door de stad, maar ook de uitvalswegen voor de stedelingen naar het buitengebied. De barrière die de A28 vormt voor zowel mens als natuur, moet opgeheven worden door de aanleg van tunnels en bruggen. In het kader van het project De Schammer is inmiddels voorzien in de aanleg van een fietstunnel onder de A28 ter hoogte van het Valleikanaal.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet