NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet klaar voor uitvoering Nota Ruimte

5 januari 2005

De gebiedsuitwerking voor Valkenburg, de Planstudie Schiphol-Almere, het nationale landschap de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de High Tech Campus bij Eindhoven. Een greep uit grote én complexe ruimtelijke projecten waar het rijk vaart achter wil zetten in respectievelijk de Zuidvleugel, de Noordvleugel, het Groene Hart en Zuidoost Brabant/Noord Limburg. Voor deze vier gebieden heeft het rijk de geselecteerde projecten opgenomen in een zogenoemde programma-aanpak. Dat schrijft minister Dekker (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij de selectie voor de programma-aanpak voor de Zuidvleugel is onder meer opgenomen: de Hoeksche Waard, de natuurcompensatie Maasvlakte 2 en de Zuidplaspolder. Voor de Noordvleugel gaat het onder meer om de Zuidas, de ontwikkeling van Almere en de keuze van het al dan niet aanleggen van een IJmeerverbinding. Voor het Groene Hart zijn projecten geselecteerd als de Rijn Gouwelijn Oost, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Veenweiden. In de programma-aanpak voor Zuidoost Brabant/Noord Limburg staat onder meer de brainport Eindhoven, de High Tech Campus en Klavertje 4.

Het kabinet ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de geselecteerde opgaven/projecten in een rijksbrede aanpak in onderlinge samenhang versneld tot uitvoering te brengen. Voor de vier gebieden werd eerder ingestemd met de toewijzing van programmaministers. Voor de Zuidvleugel is dat minister Dekker, voor het Groene Hart minister Veerman (LNV), voor de Noordvleugel minister Peijs (VenW) en voor Zuidoost Brabant/Noord Limburg staatssecretaris Van Gennip (EZ).
Deze bewindspersonen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Over de geselecteerde opgaven en projecten kunnen in deze kabinetsperiode besluiten worden genomen. Over de invulling van de programma's is overleg geweest met de betrokken regio's.

De samenstelling van de programma's kan wijzigen in de loop van het  proces. Bijvoorbeeld als het gaat over de Zuiderzeelijn (als onderdeel van het Noordvleugelprogramma) naar aanleiding van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten. De programma-aanpak is een uitwerking van het advies van de Rijksplanologische Commissie (RPC) over de uitvoering van de Nota Ruimte. De minister van VROM coördineert het ruimtelijk beleid en is verantwoordelijk voor het instrument programma-aanpak.

Meer informatie( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19336 )
 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet