NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Project stimulering particulier natuurbeheer van start

21 januari 2005

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de samenwerkende partijen Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL), Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Alterra, IPC Groene Ruimte en Peterink & Partners opdracht gegeven voor de uitvoering van het communicatieproject 'Stimulering deelnamebereidheid particulier natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)'.

Het communicatieproject moet een extra impuls geven aan het particulier natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur. Particulier natuurbeheer heeft als gevolg van overheidsbeleid een grotere rol toebedacht gekregen in het realiseren van de EHS. De Subsidieregeling Natuurbeheer is een belangrijk instrument voor de bevordering van het particulier natuurbeheer in de EHS. De regeling subsidieert de omzetting van gronden met de hoofdfunctie landbouw in gronden met de hoofdfunctie natuur.

Strategie
Het communicatieproject beoogt veranderingen in houding en gedrag ten aanzien van particulier natuurbeheer te realiseren. De communicatiestrategie is erop gericht contacten tot stand te brengen tussen de groep mensen die ervaring hebben met particulier natuurbeheer en degenen die daarvoor belangstelling hebben. Bij agrariŽrs, landgoedeigenaren en andere (potentiŽle) particuliere grondbezitters moet dat uiteindelijk leiden tot meer initiatieven om tot particulier natuurbeheer te komen. Bij gemeentes, provincies, waterschappen en onderwijsinstellingen moet dat leiden tot actief informeren en meedenken over procedures en oplossingen voor knelpunten. In de eerste fase van het project wordt onder meer informatie van ervaringsdeskundigen verzameld en worden potentiŽle kandidaten voor particulier natuurbeheer in kaart gebracht.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet