NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Foerageergebieden niet onder Vogelrichtlijn

19 januari 2005

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is niet van plan de door de provincies aan te wijzen foerageergebieden voor ganzen en smienten bij de Europese Commissie aan te melden als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn.

In het Agrarisch Dagblad van 18 januari 2005 staat dat de aanwijzing van ganzenfoerageergebieden volgens het Faunafonds ook moet leiden tot aanwijzing van de gebieden als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn. Het Faunafonds zou dit onlangs tijdens een bijeenkomst van de Vereniging voor Agrarisch Recht hebben meegedeeld.

De secretaris van het Faunafonds heeft er tijdens die bijeenkomst slechts op gewezen dat veel grondgebruikers bang zijn dat de ganzenfoerageergebieden komen te vallen onder de beschermende bepalingen van de Vogelrichtlijn. Daar is echter geen aanleiding voor. Ook de Europese Commissie zal er niet toe overgaan de foerageergebieden aan te wijzen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn.

De Europese Commissie heeft gemeld dat Nederland, wat de aanwijzing van gebieden betreft, heeft voldaan aan de verplichtingen van de Vogelrichtlijn. Dat een nationale regeling voor ganzenopvang wordt getroffen, is dus geen reden om actie van de Commissie te vrezen.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet