NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Programma Verduurzaming Bollenteelt Binnenduinrand 2005-2007

18 januari 2005

Provincie geeft startschot voor milieuvriendelijke bollenteelt Binnenduinrand

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met het Programma Verduurzaming Bloembollenteelt Binnenduinrand 2005-2007 en stellen hiervoor een bedrag van 980.670 Euro beschikbaar. Met dit programma zet de provincie een belangrijke stap in de richting van een agrarische bedrijfsvoering die het milieu zo min mogelijk belast.

Noord-Holland is het belangrijkste productiegebied voor bloembollen ter wereld. De betekenis van deze sector voor de Noord-Hollandse economie en werkgelegenheid is groot: in Noord-Holland levert deze sector werkgelegenheid aan zo'n 10.000 personen. Een belangrijk deel van de productie vindt plaats in de binnenduinrand, een in ecologisch en landschappelijk opzicht bijzonder kwetsbaar gebied. Ondanks de positieve bijdrage die de bollenteelt geeft aan de recreatie en het toerisme, kleven er ook nadelen aan de bollenteelt. Zo brengt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen grote nadelen met zich mee voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Door middel van het Programma Verduurzaming Bloembollenteelt Binnenduinrand geeft de provincie aan de verduurzaming van de bollenteelt een belangrijke impuls.

In het programma zijn vier hoofdlijnen opgenomen:

De provincie zal aan de hand van "Voorbeeldprojecten Duurzame Bollenteelt" bedrijven ondersteunen bij hun zoektocht naar duurzame vormen van bollenteelt. De doelstelling voor 2007 is dat 80% van de bollentelers op de hoogte is van de meest geschikte technieken om milieubewust te telen.

Daarnaast zullen door middel van de "Pilotprojecten Herstructurering" oplossingen worden gezocht voor het fosfaatprobleem als gevolg van de aanscherping van de Kaderrichtlijn Water. Ook bieden deze pilots de mogelijkheid om de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarde van de binnenduinrand te behouden en te versterken (voorbeeld: Hollands Bloementuin en herinrichting Bergen Egmond Schoorl).

Naast experimenten op bedrijfs- en gebiedsniveau richt het programma zich op "Kennis, Innovatie en Onderzoek". Waarbij de onderzoeken zich o.a. zullen richten op de verbetering van de waterkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast, het zuinig omgaan met water en de vermindering van de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe duurzame bollenteeltgebieden.

Om de milieuprestaties van de bollensector in Noord Holland te meten en te verbeteren zal gebruik worden gemaakt van "Handhaving en Monitoring". Door monitoring en actieve betrokkenheid van de provincie bij het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen en met de oppervlaktewatergegevens van de Waterkwaliteitsbeheerders, kunnen verschillen in kaart worden gebracht en de milieuprestaties van de bollensector worden verbeterd.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet