NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS Limburg verlenen vergunning voor wegpompen grondwater bij ENCI

11 januari 2005

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben definitief aan cementfabriek ENCI BV toestemming verleend voor bemaling van de groeve tot uiterlijk 1 januari 2010. ENCI mag maximaal 1.100.000 m3 grondwater oppompen voor het droog winnen van kalksteen (mergel). Als gevolg van deze bemaling treden er in het Jekerdal dalingen van de grondwaterstand op. Bij twee percelen leidt de daling van de grondwaterstand tot beperkte schade aan de natte natuur. Om dit te voorkomen, hebben Gedeputeerde Staten maatregelen voorgeschreven.

De twee percelen in het Jekerdal waar daling van de grondwaterstand optreden zijn de voormalige kasteelvijver Neercanne en een greppel bij hoeve Nekum. Door het oppompen van grondwater uit grond die verder van de vijver is gelegen en het terugpompen op het land rondom de vijver blijft de grondwaterstand rondom de vijver gelijk. Door het schonen, eventueel uitgraven en stuwen van de greppel bij hoeve Nekum blijft ook daar de grondwaterstand gelijk. Hierdoor ontstaat geen verslechtering van de situatie in deze gebieden voor flora en fauna. Deze vergunning is gekoppeld aan de in 1988 aan ENCI verleende vergunning om tot uiterlijk 1 januari 2010 mergel te mogen winnen uit de groeve Sint Pietersberg. Het onlangs door de directie van ENCI in de pers medegedeelde besluit dat het van plan is de mergelwinning eind 2005 te beŽindigen, verandert niets aan het toekennen van deze vergunning.

Historie In 1993 heeft de Provincie Limburg een vergunning voor grondwateronttrekking verleend. In augustus 2000 is door de Provincie een nieuwe vergunning verleend, maar die is door de Raad van State vernietigd. Dit betekent dat de vergunning van juli 1993 weer van kracht is geworden. De stichting ENCI STOP en de gemeente Riemst hebben daarop GS gevraagd de vergunning van ENCI uit juli 1993 met onmiddellijke ingang in te trekken. Tegen het besluit van GS om dit verzoek af te wijzen loopt momenteel een beroepsprocedure bij de Raad van State. De nu verleende vergunning voor het oppompen van maximaal 1.100.000 m3 grondwater vervangt de vergunning uit 1993. Op 28 januari 2004 heeft de Provincie een voorlichtingsavond gehouden over het ontwerpbesluit om vergunning te verlenen voor bemaling. Tijdens deze avond werd de inhoud van het ontwerpbesluit uitgelegd en was er mogelijkheid tot het stellen van vragen en het indienen van bedenkingen. Daarnaast konden er schriftelijk bedenkingen worden ingebracht. Uiteindelijk zijn er 46 verschillende bedenkschriften - waaronder ook voorbedrukte bedenkingenlijsten - ingediend. De bedenkingen hebben niet geleid tot structurele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet