NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbescherming naar provincies

21 januari 2005

Met het aannemen afgelopen maandag van de Natuurbeschermingswet in de Eerste Kamer komt de vergunningverlening en handhaving van deze wet nu primair in handen van de provincies. Wel moeten de provincies nog onderhandelen met het ministerie van LNV over de nadere uitwerking, de uitvoeringskosten en het tijdstip van inwerkingtreding. Met de provinciale regiefunctie in het kader van de Flora en faunawet en de nieuwe verantwoordelijkheden met deze Natuurbeschermingswet, zijn de provincies een dominante partij in de uitvoering van het natuurbeleid.
De uitvoerders van de wet kregen van de Kamer nog vijf instructies mee:

  • afspraken tussen overheden moeten in lijn zijn met de Code interbestuurlijke verhoudingen, die eind vorig jaar is vastgesteld;
  • geef de provincies - in tegenstelling tot de Flora en faunawet in 2002 - voldoende financiŽle middelen mee voor de uitvoering van de wet;
  • decentraliseer daadwerkelijk de vergunningverlening naar provincies via de AMvB art.16-19;
  • voeg de komende drie jaar geen nieuwe regels toe, zodat de uitvoering behapbaar blijft, evenals een goede evaluatie van de wet en
  • treedt met het IPO in overleg over bovenstaande punten.

Minister Veerman antwoordde dat hij al in overleg is met het IPO over de uitvoeringskosten en stelde dat de Eerste Kamer zich geen zorgen hoefde te maken over zijn inzet voor de AMvB art.16-19.

Meer duidelijkheid dankzij beheerplannen
Voortaan worden met alle belanghebbenden beheerplannen gemaakt, die allereerst bijdragen aan meer eenduidige natuurdoelen voor een natuurgebied met meer eigenaren. Dankzij de beheerplannen voor standaardactiviteiten kan de provincie voortaan ook ontheffingen vooraf verlenen. De verwachting is dat hierdoor de bestuurslasten op termijn zullen worden verlaagd.

Europa
Tenslotte voldoet Nederland met deze Natuurbeschermingswet, waarin de aanbevelingen van het interdepartementaal beleidsonderzoek vogel- en habitatrichtlijn (IBO-VHR) zijn verwerkt, eindelijk aan Europese wettelijke verplichtingen in het kader van de vogel- en habitatrichtlijn.
 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet