NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra geld voor inrichting Krimpenerwaard

13 dec 2006

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland hebben aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) totaal 6.485.000 euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het vierde deel van de landinrichting in de Krimpenerwaard. "Deze investeringen passen in het Veenweidepact Krimpenerwaard. In dit pact staan afspraken over de inrichting van het landelijk gebied. Die afspraken zijn bedoeld om het gebied waardevol te houden voor landbouw, natuur en recreatie en om bodemdaling zo veel mogelijk tegen te gaan. Het gebied heeft te maken met bodemdaling, stijgende kosten van waterbeheer, steeds kleinere marges in de landbouw en natuur die onder druk staat. Om het gebied te behouden en verder te ontwikkelen is een nieuwe aanpak nodig. Het college is verheugd dat investeringen door kunnen gaan terwijl een deel van het plan wordt herzien", aldus gedeputeerde Leen van der Sar (CDA).

Uitgangspunt in het veenweidepact voor het gebied is dat het landgebruik meer moet worden afgestemd op de (on)mogelijkheden van de ondergrond. In het noorden van de Krimpenerwaard, waar de bodemdaling het grootst is, wordt gestreefd naar een hoog waterpeil. Hier is de bestemming ‘natuur’ de meest logische keuze. Het zuidelijk deel ligt hoger en heeft minder snelle bodemdaling. Hier blijft er ruimte voor landbouw. In de hele Krimpenerwaard wordt ruimte geboden voor nieuwe vormen van ondernemerschap, afgestemd op de identiteit van het gebied.

Besteding van het geld
Met het geld wordt onder andere 100 hectare natuurgebied ingericht in de polders De Nesse en Kadijk-West als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Er komen twee hectare ecologische verbindingszones bij Elsewetering, twee landschapselementen bij Bergambacht en Lekkerkerk van 15 hectare, respectievelijk 10 hectare. Tussen de Elsewetering en de Zuidbroekse Opweg komt een fietspad met een tunnel onder de N210 en bij Gouderak komt er een gemaal en worden de hoofdwatergangen verbeterd. De totale kosten bedragen 11.298.000 euro 5.902.500 euro komen van het rijk en gaan via de provincie naar DLG, de uitvoeringsorganisatie. De provinciale bijdrage is 582.500 euro totaal dus 6.485.000 euro. De overige 4.813.000 euro komen van derden.

Rijksgelden die in het kader van het Investeringsprogramma Landelijk Gebied voor de periode 2007-2013 beschikbaar zijn voor onder andere de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, worden beschreven in het zogenaamde provinciale meerjarenprogramma (pMJP). De Krimpenerwaard is daarin één van de prioritaire gebieden in Zuid-Hollland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet