NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Archeologie-beleid provincie Zuid-Holland vastgesteld

9 nov 2006

Gedeputeerde Staten hebben de beleidsnota Archeologie provincie Zuid-Holland vastgesteld. In de beleidsnota beschrijft de provincie haar toekomstige taken op het gebied van archeologische monumentenzorg. Ten opzichte van het huidige beleid vindt er een verschuiving plaats van toetsing achteraf, naar advisering in een vroegtijdig stadium. De hoofddoelen van het provinciale archeologiebeleid zijn voorlichting en kennisoverdracht, behouden van archeologisch erfgoed in de grond en inpassing van erfgoed boven de grond. Gedeputeerde Van Heijningen; "Door in een vroegtijdig stadium mee te denken en te adviseren kunnen we ervoor zorgen dat archeologisch erfgoed beter wordt behouden voor de generaties na ons".

In 2007 zal de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking treden. De aanpassing van de wet vloeit voort uit het Verdrag van Malta (1992). Het Verdrag beoogt archeologie zo goed en zo vroeg mogelijk een volwaardige plaats te geven bij ruimtelijke ordeningsprocessen. Het huidige beleid van de provincie is reeds gebaseerd op deze regelgeving. Uitgangspunt voor het beleid van de komende jaren is dat in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ingespeeld op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden bij infrastructurele werken. Bij deze actieve rol staat archeologie niet op zich zelf, maar is onderdeel van het brede cultuurbeleid van de provincie. Hiermee kunnen ook raakvlakken met vrije tijd, groen, toerisme en (cultuur)educatie worden benut. Met de nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden op het gebied van archeologische monumentenzorg op hun grondgebied. Het college van GS hecht grote waarde aan een adequate uitvoering door de gemeenten. Extra aandacht zal, mede op aandringen van PS, worden besteed aan het ondersteunen van de gemeenten door de inzet van het Provinciale Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie en waar mogelijk zullen afspraken worden gemaakt met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden via de Regionale Agenda Samenleving (RAS). Structurele rijksmiddelen zullen worden ingezet voor versterking van de formatie bij het bureau Cultuur van de provincie. Hiermee wordt o.a. de publieksfunctie van het Provinciaal Archeologisch Depot versterkt. GS zullen de beleidsnota archeologie provincie Zuid-Holland ter besluitvorming voorleggen aan Provinciale Staten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet