NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg neemt aansturing regelingen natuurbeheer over

9 nov 2006

Met ingang van 1 januari 2007 nemen de Provincies de aansturing over van alle Rijkssubsidieregelingen voor natuurbeheer. Het gaat daarbij om de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Dit gebeurt op grond van de Wet Inrichting Landelijk Gebied en het overdragen van de daarbij behorende Investeringsbudgetten Landelijk Gebied (ILG),

In Limburg regelt de SN in de eerste plaats de subsidiering van het natuurbeheer in circa 21.000 ha bestaande natuur, in bezit bij particulieren, gemeenten, Natuurmonumenten en Limburgs Landschap. Een uitzondering hierbij wordt gevormd door StaatsBosBeheer als een verzelfstandigde rijksdienst. Deze wordt rechtstreeks door het rijk aangestuurd en gefinancierd.

Via de SN-regeling wordt ook omzetting door particulieren van landbouwgrond naar natuur vergoed. Particulieren houden het bezit van hun grondeigendommen. Zij ontwikkelen - met vergoedingen voor waardedaling, herinrichting en natuurbeheer - zelf nieuwe natuur nadat de omzetting van de landbouwbestemming naar een natuurbestemming notarieel of publiekrechtelijk is vastgelegd. De SAN is de regeling waarmee het beheer van natuur- en landschapswaarden in daarvoor aangewezen landbouwgronden wordt vergoed aan boeren.

Voor de SAN is er voor Limburg in de komende zeven jaar circa 33 miljoen beschikbaar, voor de SN circa 32,4 miljoen.

Veranderingen Afgesproken is dat in principe de regeling tot tenminste 2009 ongewijzigd door de Provincies wordt uitgevoerd. Verantwoordelijk gedeputeerde Ger Driessen heeft aangegeven de regelingen en de uitvoering daarvan te willen vereenvoudigen. Vooruitlopend daarop wil de Provincie Limburg wel al de administratieve rompslomp zoveel mogelijk vóór 1 januari 2009 verminderen. Hiervoor wordt een pilot gestart. Ook zet Limburg in op een betere benutting van de regelingen.

Voor subsidieaanvragers verandert er in principe niets. Net als voorgaande jaren moeten aanvragen nog worden ingediend bij de Dienst Regelingen te Assen. Wel stellen Gedeputeerde Staten per jaar een subsidieplafond vast. Die plafonds zullen - vlak voor de openstelling van de aanvraagperiode 2006-2007 op 14 november - in de 2e week van november gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad van Limburg.

Voor meer informatie over de subsidievoorwaarden zijn de teksten van de subsidieregelingen van groot belang. Die zijn nu te lezen op de website van het ministerie van LNV en binnenkort (vanaf 14 november) ook op de website van de Provincie Limburg.

Er zijn voor particulieren die willen beginnen met natuurbeheer op hun landbouwgronden net als de afgelopen 6 jaar interessante mogelijkheden om waardedaling, herinrichting en natuurgericht beheer van hun gronden geheel vergoed te krijgen.

Wel moeten de gronden liggen in een door GS daarvoor aangewezen gebied. Voor meer algemene informatie over de regelingen kan gebeld worden naar het LNV-loket: 0800-2233322.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet