NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS Drenthe aanvaarden MER Waterberging Peize

7 nov 2006

Gedeputeerde staten bvan Drenhe hebben ingestemd met het Milieueffectrapport (MER) Waterberging Herinrichting Peize. Het project betreft de aanleg van een 1.500 hectare groot waterbergingsgebied in de Eelder- en Peizermaden in de kop van Drenthe. Dat gebeurt in combinatie met de realisering van een deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat is een landelijk netwerk van natuurgebieden, dat moet voorkomen dat planten en dieren ge´soleerd raken en wordt gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.

Voor de realisering van het project is vorig jaar een Landinrichtingscommissie Peize ge´nstalleerd. Die heeft afgelopen zomer de keuze gemaakt uit een aantal mogelijkheden om de waterberging Eelder- en Peizermaden te realiseren. Rekening houdend met de mening van de bevolking is toen gekozen voor het 'Voorkeursalternatief'. De keuze is sterk bepaald, door het zoveel mogelijk beperken van overlast en schade. Het Milieueffectrapport, dat GS hebben aanvaard, is gemaakt voor de opstelling van het Voorontwerp Landinrichtingsplan Peize. Daarnaast is het gebruikt voor de besluitvorming rond de wijziging van de bestemmingsplannen van de betrokken gemeenten Noordenveld en Tynaarlo en voor de opstelling van het inrichtingsplan voor de waterberging in het gebied Roden-Norg.

Over de verschillende plannen van dit veelomvattende project vinden deze week In het gebied verscheidene informatiebijeenkomsten plaats. Vertegenwoordigers van onder meer de Landinrichtingscommissie Peize, de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo en het Waterschap Noorderzijlvest geven daar een toelichting op de plannen voor de Eelder- en Peizermaden. Daarna worden die gedurende zes weken ter inzage gelegd. GS van Drenthe hebben de co÷rdinatie, opdat de burgers ÚÚn loket hebben voor reacties en het indienen van zienswijzen. Zie ook: www.herinrichtingpeize.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet