NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen aanpassing bedrijventerreinen Brabantse regio's

27 okt 2006

De provincie ziet geen reden om naar aanleiding van landelijke prognoses, de regionale behoefte aan bedrijventerreinen in Brabant aan te passen. Eind vorig jaar verschenen landelijke cijfers, die wijzen op een verminderde vraag naar bedrijventerreinen. Etin Adviseurs heeft in opdracht van de provincie de gevolgen onderzocht. Daaruit is gebleken dat een vertaling van die gegevens naar het landelijk en stedelijk gebied in Brabant geen eenduidige cijfers opleveren. In de ene regio is de behoefte aan bedrijventerreinen juist hoger, terwijl er in andere regio's sprake is van een afname.

Voor heel Noord-Brabant neemt de geraamde behoefte aan bedrijventerreinen met 15 procent af in vergelijking met de prognoses uit 2000, zo bleek uit landelijk onderzoek eind vorig jaar. Maar er zijn regionale verschillen.

Zo was de regionale vertaling van de landelijke cijfers van groot belang voor de planvorming van Moerdijkse Hoek. De nieuwe cijfers gaven aan dat er beduidend minder hectares nodig waren. GS vonden het echter niet wenselijk om de verwachtte vraag volledig te accommoderen op het bestaande bedrijventerrein Moerdijk zonder rekening te houden met de kwaliteit van vraag en aanbod. GS willen dan ook met de regio's overleggen over de kwantitatieve behoefte maar ook over de kwaliteit van bedrijventerreinen.

De bestaande ambities als zuinig ruimtegebruik, de relatie met de bestaande terreinen en concentratie van verstedelijking in stedelijke regio's blijven ongewijzigd. Gemeenten en provincie maken afspraken over de timing van de te ontwikkelen terreinen.

Prognoses worden elke vijf jaar gemaakt en zijn bedoeld om voor de langere termijn ruimte te reserveren in de plannen. De precieze omvang, typen bedrijvigheid en kwaliteiten van het terrein worden echter pas vastgelegd wanneer een bestemmingsplan voor een bedrijventerrein wordt opgesteld. In het bestemmingsplan is ook een daadwerkelijke onderbouwing van de vraag van bedrijven nodig.

Naast puur een cijfermatige benadering is momenteel de kwaliteit van bedrijventerreinen een breed maatschappelijk bediscussieerd vraagstuk. Het komt voor dat er voldoende terrein beschikbaar is, maar deze terreinen niet voldoen aan de kwaliteitseisen van bedrijven. In dat licht vraagt de provincie de regio's ook naar dat aspect te kijken bij de ontwikkeling van terreinen en de vraag hoe de kwaliteit kan worden verbeterd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet