NATUURNET       Natuurnet kennismakelaar

selectie van adviesbureaus

Geef hieronder uw zoekcriteria voor de selectie van een bureau. U kunt meerdere criteria aangeven maar u kunt ook rubrieken niet gebruiken. Vindt u te weinig bureaus? Gebruik dan minder criteria.

gezochte naam adviesbureau:                                       meer criteria onderaan deze pagina
gezochte contactpersoon:
gezocht adres:
gezochte postcode:
gezochte gemeente:
gezocht telefoonnummer:
gezochte email:

Ik zoek de volgende disciplines:

aquatische ecologie (ecologie van watersystemen) archeologie bestuurskunde biologische landbouw bodemkunde bosbouw chemie communicatie cultuurhistorie cultuurtechniek ecohydrologie ecotoxicologie floristiek fotografie herpetologie hydrologie informatica/GIS landschapsarchitectuur landschapsecologie mariene ecologie (ecologie van zee-ecosystemen) milieukunde natuurbeheer ontwerp infrastructuur ornithologie (vogelkunde) overige faunistiek planologie procestechnologie rechten recreatie remote sensing stedebouw terrestrische ecologie (ecologie van landecosytemen) zoogdierkunde.

Ik zoek het volgend soort produkten:
beheersadviezen beleidsadviezen bestekken directievoering effectenstudies foto/film-materiaal kartering management methodiekontwikkeling monitoring onderwijs onderzoek uitvoeringsbegeleiding visie-vorming voorlichting.

Ik zoek bureaus die ervaring hebben met de volgende soort opdrachtgevers:
adviesbureaus bedrijfsleven buitenlandse organisaties Europese instellingen gemeentelijke overheid particulieren provinciale overheid rijksoverheid terreinbeherende organisaties waterschappen.

Ik zoek ervaring met de volgende ecosystemen:
bos cultuurlandschappen duin getijdewateren grasland heide landbouw-systemen landschapselementen (zoals bermen) mariene systemen moeras/grienden overige zoetwater-systemen rivieren stedelijke systemen tropische ecosystemen.

Ik zoek ervaring in de volgende aandachtsgebieden:
agrarisch natuurbeheer automatisering beleidsvoorbereiding bodemsanering bosbouw inrichting landbouw landschap milieu milieu-effect-rapportage natuur natuur in de stad natuurontwikkeling planvorming recreatie ruimtelijke ordening terreinbeheer verdroging verkeer/vervoer vermesting versnippering verspreiding verstedelijking verstoring verzuring visserij water waterwinning.

Ik stel ten aanzien van certificering de volgende eisen:
geen certificering certificering volgens ISO 9001 certificering volgens ISO 9002 certificering volgens ISO 9003 andere certificeringssystemen.

Ik zoek een bureau dat lid is van de volgende branche-organisaties:
Bond van Nederlandse stedebouwkundige en Planologische Bureaus (BNSP) Netwerk Groene Bureaus (NGB) Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL) NLingenieurs andere branche-organisaties.

Ik zoek adviesbureaus die gebruik maken van inventarisatiemethoden voor flora en fauna die nationaal erkend zijn (voor zover beschikbaar):
ja nee

Ik zoek adviesbureaus die ik via het Natuurnet de standaard-offerte-aanvraag kan toesturen:
ja nee

Ik zoek adviesbureaus van de volgende omvang:
omvang: 1 medewerker
omvang: 2 medewerkers
omvang: 3 tot 7 medewerkers
omvang: 8 tot 15 medewerkers
omvang: meer dan 16 medewerkers

Als resultaat van deze selectie komt hier een overzicht van de bureaus die aan uw criteria voldoen. De profielen van de bureaus worden hieronder getoond.