Naam adviesbureau:
Naam contactpersoon:
man / vrouw
Postadres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Fax:
Email:
Website:

ECO-works
R.J.H. Snijders
man
Heer Dirkstraat 14
6085 CS
Horn
0611200479
 
info@eco-works.nl
www.eco-works.nl

download het offerte-aanvraag-formulier
van Natuurnet

verzend uw offerte-aanvraag

 • binnen het adviesbureau zijn de volgende disciplines aanwezig:
  aquatische ecologie
  bosbouw
  floristiek
  herpetologie
  informatica/GIS
  landschapsecologie
  natuurbeheer
  ornithologie
  overige faunistiek
  terrestrische ecologie
  mammologie

 • het adviesbureau heeft de volgende (soort) opdrachtgevers:
  adviesbureaus
  bedrijfsleven
  gemeentelijke overheid
  particulieren
  provinciale overheid
  rijksoverheid
  terreinbeherende organisaties
  waterschappen

 • de aard van de produkten is:
  beheersadviezen
  beleidsadviezen
  effectenstudies
  foto/film-materiaal
  kartering
  monitoring
  onderzoek
  voorlichting

 • het bureau heeft ervaring met de volgende ecosystemen:
  bos
  cultuurlandschappen
  grasland
  heide
  landbouw-systemen
  landschapselementen (zoals bermen)
  moeras/grienden
  overige zoetwater-systemen
  rivieren
  stedelijke systemen

 • het bureau heeft ervaring in de volgende aandachtsgebieden:
  agrarisch natuurbeheer
  beleidsvoorbereiding
  bosbouw
  inrichting
  landbouw
  landschap
  natuur
  natuur in de stad
  natuurontwikkeling
  planvorming
  recreatie
  terreinbeheer
  verdroging
  vermesting
  versnippering
  verspreiding
  verstedelijking
  verstoring
  verzuring
  water

 • certificering van het bureau:

 • lidmaatschap van branche-organisaties:

 • het adviesbureau maakt gebruik van inventarisatiemethoden voor flora en fauna die nationaal erkend zijn

 • de omvang van het bureau is 1 fte